Reziliencia & Leadership


Leadership a reziliencia: 7 znakov rezilientného lídra

Každý deň realizujeme veľké množstvo rozhodnutí a dostávame sa do situácií, pri ktorých nie je ľahké nachádzať tie najsprávnejšie riešenia. Leadership a reziliencia sú v tomto nápomocní ako lídrom, tak aj organizáciám.

Tento obrázok nemá vyplnený ALT popisok, jeho názov je 28919318_s.jpg

Nové milénium so sebou prinieslo veľké množstvo výziev, ktoré nemajú čisto ekonomický, právny alebo psychologický charakter. Môžeme s istotou povedať, že väčšina týchto dilem v sebe nesie aj morálnu dimenziu. V posledných dvoch desaťročiach sme svedkami nielen ekonomických či politických, ale aj morálnych zlyhaní organizácií, v dôsledku čoho sa verejnosť čoraz viac zaujíma o kritické hodnotenie tých praktík, ktoré majú v organizáciách priamy vplyv nielen na zamestnancov, ale aj na ich vonkajšie prostredie, ich environment a spoločnosť ako celok. 

Žijeme v dobe, v ktorej si musíme uvedomiť, že  podceňovanie sociálnych a etických problémov môže organizáciám spôsobiť poškodenie ich dobrého mena a viesť až k ich úpadku. Práve preto by sme si mali uvedomiť, že ak nám záleží na tom, aby naše organizácie skutočne fungovali a dosahovali svoje vytýčené spoločenské a ekonomické ciele, musí ich leadership prejsť istými zmenami. Tie zmeny by sa mali udiať na dvoch základných úrovniach: 

 1. Individuálna úroveň manažérov s cieľom posunúť sa na úroveň skutočných lídrov. Práve táto oblasť si vyžaduje vedome venovať cielenú pozornosť budovaniu osobnej reziliencie lídrov. 
 2. Budovanie organizačnej reziliencie s cieľom vytvárať žiaducu firemnú kultúru, ktorá bude podporovať budovanie dobrého mena organizácie a zároveň aj vytvárať vnútroorganizačnú klímu, podporujúcu angažovanosť všetkých zamestnancov.  

Rezilientným lídrom sa môže stať každý, kto chce na sebe pracovať.

Leadership a jeho chápanie

Odborníci, ktorí sa zaoberajú skúmaním problematiky leadershipu sa zhodli na tom, že podať presnú definíciu, ktorá by bola platná globálne je nemožné. Držiteľ Pulitzerovej ceny za prácu „Leadership“ James MacGregor Burns povedal: „Kríza vo vedení ľudí dnes spočíva v priemernosti alebo aj bezohľadnosti veľkého počtu mužov a žien, ktorí sú pri moci.“ Priemernosť podľa neho spočíva v osobnej rovine. Podľa Burnsa vieme len veľmi málo o tom, čo skutočný leadership vlastne znamená. Nedarí sa nám uchopiť podstatu tohto pojmu, ktorý je taký dôležitý pri úspešnom fungovaní moderných organizácií.
Vo svojom diele si Burns kladie otázky:  Je leadership o inšpirácii? O stanovovaní cieľov? O dosahovaní cieľov? Je líder ten, kto formuluje hodnoty? Uspokojuje líder potreby svojich nasledovateľov? Leadership je podľa Burnsa jedným z najsledovanejších, no zároveň aj najmenej chápaných fenoménov. 

Leadership je o vzťahu. Táto charakteristika je zakódovaná už v samotnom pojme leaderSHIP.  Táto jednoduchá pomôcka nám umožní vizualizovať to,  čo je pre dobrý leadership úplný základ – vzťah lídra so sebou samým.

Aké sú znaky rezilientného lídra?

Rezilientní lídri sú autentickí a dokážu žiť svoj život v súlade so svojimi osobnými a pracovnými hodnotami. Ich konanie je eticky kongruentné – to znamená, že majú odvahu rozhodovať sa na základe svojich hodnôt, ktoré im zároveň slúžia ako morálny kompas.  Teda nezaujíma ich len samotné dosiahnutie cieľa, ale aj spôsob, resp. morálna kvalita prostriedkov, prostredníctvom ktorých sa tieto ciele dosahujú. Byť rezilientným lídrom znamená zvládať každodenné výzvy s nadhľadom. Čo charakterizuje rezilientných lídrov?

1.Pravidelne venujú čas sebe samému

Sú si vedomí, že ak budú vo fyzickej, emocionálnej, spirituálnej a mentálnej pohode, budú mať viac energie na zvládanie záťažových situácií, stresu a neočakávaných prekážok. 

2.Sú schopní sebaregulácie

Dokážu regulovať svoje emócie a majú rozvinutú zručnosť  kontrolovať pudové reakcie, teda impulzívnosť. Práve neschopnosť manažéra zvládať emocionálne vypäté situácie mu bráni správne zhodnotiť situáciu a rozhodnúť sa tým správnym spôsobom. Bráni mu robiť správne veci, čo je jedným z najdôležitejších vymedzení dobrého leadershipu. Sebaregulácia v zmysle vyrovnanosti lídrom pomáha správne interpretovať náročné situácie, čím sa stávajú odolnejší a vyrovnanejší.

3.Vedome pracujú na svojej mentálnej flexibilite

Myseľ každého človeka je okrem svojej geniality plná nástrah – predsudkov, hallo efektov, generalizovaní, domýšľania… Všetky „pasce našej mysle“ dokážeme dostať pod kontrolu práve vďaka cielenému rozvoju mentálnej flexibility, ktorá má vo svojej podstate dve dôležité oblasti. Prvou je schopnosť lídra kriticky myslieť – teda zručnosť jeho kauzálnej analýzy a druhou  je schopnosť lídra kongruentne konať. Môžeme teda povedať, že pri mentálnej flexibilite ide hlavne o prepojenie analytického myslenia a srdca. 

4.Dokážu ľudí nadchnúť, pravidelne oceňovať, sú vizionári, dobrí komunikátori, schopní spájať zdanlivo nespojiteľné

Rezilientní lídri sú si plne vedomý toho, že empatia a spolupráca sú kvalitné základy dobrých vzťahov na všetkých úrovniach. Prostredníctvom rozvinutia zručnosti empatickej komunikácie dokážu lepšie porozumieť potrebám, očakávaniam a túžbam svojich nasledovateľov, pochopiť ich motívy konania, zosúladiť ich s ich vlastnými zámermi a cieľmi a tým vytvoriť pevný základ pre spoluprácu, založenú na dôvere a vzájomnom porozumení. Zameriavajú sa na to, aby sa mohli učiť od tých najlepších. Sú členmi rôznych záujmových a odborných inštitúcií, ktoré ich inšpirujú, posilňujú ich záujem a profesionalitu v danej oblasti.

Skutočne dobrí rezilientní lídri kladú osobitný dôraz na morálku.

5.Sú realistickí optimisti.

Optimisticky zmýšľajúcim ľuďom sa žije ľahšie, sú zdravší, majú lepšie vzťahy a dokážu sa viac tešiť zo života. V kontexte rozvoja reziliencie lídrov však máme na mysli realistický optimizmus – teda byť si vedomý reálnych limitov, obmedzení, možných prekážok, problémov a výziev, s ktorými sa bude treba vysporiadať. Napriek tomu veria, že prostredníctvom svojej húževnatosti, cieľavedomosti, spolupráce a povzbudzovania dosiahnu svoje vízie.  Uvedomujú si, že proaktivita je základ úspechu. Sú inovatívni a neboja sa iniciovať zmeny, ktorá môžu so sebou priniesť aj prirodzenú vlnu počiatočného odporu.  Rezilientní lídri sú plne stotožnení so svojim poslaním a vedia, prečo sú tieto z meny potrebné

6.Doťahujú veci do úspešného konca

Vedia presne identifikovať, čo je pre nich dôležité, čo má pre nich skutočný význam a tomu venujú svoju energiu. Uvedomujú si, že vášeň pre to, čo robia, nie je všetko, no bez nej to jednoducho nejde. Vedia dobíjať svoje baterky, poznajú skutočný zmysel svojho úsilia a to im spätne dodáva silu a energiu pokračovať aj po viacerých neúspešných pokusoch.

7.V zdravom tele zdravý duch! 

Rezilientní lídri sú majstrami zdravého životného štýlu. Uvedomujú si, že ak sa chcú cítiť dobre a mať dostatok energie, musia sa starať o svoju fyzickú, emocionálnu, mentálnu aj spirituálnu kondíciu.

Ako začať pracovať na svojej osobnej reziliencii?

Základom je uvedomiť si skutočnosť, že reziliencia sa dá prostredníctvom cieleného úsilia rozvíjať. Dôležité je vedieť merať progres. Práve z toho dôvodu je nevyhnutné  poznať svoj východiskový stav úrovne vlastnej reziliencie. Za týmto účelom je navrhnutý diagnostický nástroj, prostredníctvom ktorého vám dokážeme podať reálnu spätnú väzbu k jednotlivým kľúčovým kompetenciám reziliencie, na ktorých je nevyhnutné vedome pracovať:

 • sebauvedomenie, 
 • sebaregulácia, 
 • mentálne flexibilita, 
 • sociálne vzťahy a empatia, 
 • realistický optimizmus, 
 • vytrvalosť a húževnatosť, 
 • zdravý životný štýl. 

Čo je reziliencia a jej 7 kompetencií

Znovupoužiteľný Blok

Reziliencia je kľúč k vašej transformácii na profesionálne aj súkromne úspešného a vnútorne vyrovnaného výkonného človeka. Nie je to však klasický „work-life balance“ prístup. Je to koncept. 

Budíček, ranná hygiena, raňajky, cesta do práce, práca, práca, práca, cesta domov, pár hodín času pred spánkom a opäť odznova. Popritom kopec stresu z neočakávaných situácií, ktoré musíte urgentne riešiť.  Pozná to každý, kto pracuje naplno a zodpovedne, teda presne tak, ako vy. A každý, kto nechce, aby ho tento kolotoč pohltil, hľadá spôsoby udržania rovnováhy medzi osobnými hodnotami a pracovnými povinnosťami. Riešením je reziliencia.

Čo je reziliencia?

Jednoznačná definícia pojmu reziliencia neexistuje. Zjednodušene povedané ide o schopnosť žiť šťastný a zmysluplný život v súlade s vlastnými osobnými hodnotami, osobným potenciálom a túžbami.
Koncept reziliencie úzko súvisí s organizačnou etikou.Pri budovaní našej reziliencie je dosahovanie cieľov rovnako dôležité ako spôsob, akým tieto ciele dosahujeme. Práve tu zohráva nezastupiteľnú úlohu etika jednotlivca alebo etika organizácie.

V jej podstate sa ukrývajú naše morálne hodnoty,
ktoré nás vedome a nevedome ovplyvňujú pri našich rozhodnutiach.

7 kľúčových kompetencií rezilencie

Keď sa rozhodneme konať kongruentne, teda v súlade s našimi hodnotami, sme šťastní a vyrovnaní. Ak  to ale nedokážeme a podľahneme externým tlakom, výsledkom je konflikt hodnôt, ktorý z dlhodobého hľadiska zákonite vedie k znechuteniu, frustrácii a k zdravotným problémom.
Reziliencia zdôrazňuje, že problémy, výzvy a stres sú prirodzenou súčasťou našich životov a jedinou istotou je zmena.  Preto je nevyhnutné naučiť sa zvládať nepriaznivé okolnosti a vedome sa snažiť vybudovať vo svojom vnútri „pevnosť“, ktorá by mala stáť na našich pevných morálnych zásadách – osobných hodnotách. Takýto základ nám umožní nasledovať naše vízie a dosahovať naše ciele prostredníctvom kongruentného konania.

Tento obrázok nemá vyplnený ALT popisok, jeho názov je rez.png

Sebauvedomenie

Reziliencia je holistický koncept, vníma človeka ako celok. Preto je jednou z jej najdôležitejších kompetencií sebauvedomenie – byť si vedomý:

 • vlastnej hodnoty
 • osobných vízií
 • svojho poslania
 • súkromných a pracovných cieľov

V kontexte sebauvedomenia zohrávajú podstatnú úlohu osobné hodnoty ako zdroj osobnej identity a integrity. K nim sa pripája aj naša osobná vízia o zmysluplnom živote v pracovnej i súkromnej oblasti.
Ak chceme byť vyrovnanejší a šťastnejší, musíme presne vedieť kam smerujeme a čo chceme dosiahnuť. Naše osobné hodnoty nám slúžia ako kompas, ktorý nám pomáha sústrediť sa na to, čo je skutočne dôležité.

Spokojnosť v práci sa prejaví na spokojnosti doma
a tá sa zas prejaví na pracovnom výkone.

Sebaregulácia a vyrovnanosť

Sebaregulácia vypovedá o našej schopnosti regulovať emócie a zručnosti kontrolovať impulzívnosť, čiže pudové reakcie. Byť vyrovnaným znamená zvládať každodenné maličkosti a ušetriť si energiu na riešenie podstatných problémov.
Predstavte si situáciu, keď vám šéf povie: „Potrebujem sa s vami rozprávať. Príďte do mojej kancelárie o pol hodinu.“ Hoci je jeho vyjadrenie neutrálne, väčšina ľudí myslí hneď na niečo negatívne a spúšťa v sebe stresové reakcie. V správnom zhodnotení okolností im totiž bráni neschopnosť zvládať emocionálne vypäté situácie a teda nedokážu náležite zhodnotiť situáciu a následne prijať správne rozhodnutie. 

Sebaregulácia pomáha správne interpretovať náročné situácie,
 čím sa voči nim stávame odolnejšími a tak profesionálnejšími.

Mentálna flexibilita

Schopnosť kauzálnej analýzy je zároveň aj skúškou schopnosti kongruentne konať. Ide o kompetenciu, rozvíjajúcu schopnosť kreatívne a inovatívne riešiť problémy s ohľadom na presnú interpretáciu danej situácie.
Koncept reziliencie ponúka praktické techniky na tréning kritického myslenia úzko prepojeného  s kreativitou a dnes už nevyhnutným inovatívnym prístupom. Kritické myslenie je jedna z najdôležitejších manažérskych kompetencií, ktorá sa žiaľ u nás v školách vedome a cielene nerozvíja. Úspešní manažéri a lídri si však uvedomujú potrebu takéhoto myslenia, ktoré im umožňuje objektívne zhodnotiť aj emocionálne vyhrotené situácie.

Doplňte svoju kreativitu a inovatívne zmýšľanie o schopnosť kritického myslenia a vyhrali ste.

Empatia a spolupráca

My ľudia nie sme čisto racionálne bytosti. Sme predovšetkým spoločenské tvory, disponujúce obrovskou silou emocionality. Ak chceme dosiahnuť skutočne niečo hodnotné, musíme sa spojiť s podobne zmýšľajúcimi ľuďmi. Aby sme dokázali naplno využiť obrovský potenciál networkingu a spolupráce, nie je dôležité zapojiť veľké množstvo ľudí, ale hlavne vytvoriť emocionálnu podporu a prepojenie. Dávajte preto aj vy ľuďom jasne najavo, že vám na nich skutočne záleží a dokážete ich aktívne počúvať. Základom dobrej empatie je totiž práve empatické počúvanie. 

Súčasťou networkingu musia byť pozitívne emócie. Silné väzby robia silnú sieť.

Optimizmus a proaktivita

Zakladateľ reziliencie a otec pozitívnej psychológie Martin Seligman považuje význam realistického optimizmu za kľúčový. Podľa neho najväčší zdroj realistického optimizmu spočíva v našej schopnosti uvedomiť si za čo všetko môžeme byť vďační.
Technika vďačnosti je v reziliencii jednou z najsilnejších a vy si ju môžete jednoducho vyskúšať. Zamyslite sa nad situáciami, udalosťami, stretnutiami, za ktoré ste boli v krátkom predchádzajúcom období vďační a spíšte si ich na papier. Opäť si ich prečítajte a pokúste sa v maximálnej možnej miere precítiť túto situáciu všetkými svojim zmyslami. Cítite ten úžasný pocit? Podľa Seligmana je práve tento pocit návykovým.
Realizujte takéto krátke zamyslenia pravidelne, ideálne na sklonku dňa a budujte si tak realistický optimizmus ako spôsob myslenia a hodnotenia reality. Zdroj optimizmu však nehľadajte iba v externom prostredí, motivačných citátoch či knihách, ale hlavne vo vlastnom vnútri a v situáciách za ktoré reálne môžete byť v živote vďační.    

Každý deň dáva príležitosti byť vďačným.

Vytrvalosť a húževnatosť 

Uznávaná psychologička Angela Duckworth ako kľúč k úspechu označuje vzťah medzi vášňou a schopnosťou vytrvať v jej realizovaní (anglicky „grit“). Rovnako to videl aj Albert Einstein. On sám tvrdil, že jeho úspech nespočíval v tom, že bol múdrejší ako ostatní, ale v tom, že sa s problémom dokázal zaoberať dlhšie, hľadal nové, neštandardné prístupy, bol inovatívny a húževnatý.
Veľmi dôležitou súčasťou rozvoja húževnatosti je realistický optimizmus. To znamená veriť v úspech, ale zároveň si byť vedomý, že bez vytrvalosti, usilovnosti  a húževnatosti to nepôjde. Málokedy sa nám podarí uspieť na prvýkrát. Z chýb sa však musíme vedieť poučiť a pozerať sa na ne ako na „learning experience“.

Predikciou úspechu nie je v skutočnosti talent ,
ale skôr schopnosť vytrvať a húževnato pracovať.

Zdravý životný štýl

Zdravá duša a telo poskytujú základný predpoklad pre rozvoj vašej reziliencie. Dnes už nikto nespochybňuje dôležitosť potreby venovať cielenú pozornosť správnym návykom, ktoré prispievajú k rozvoju zdravia. Súčasťou zdravého životného štýlu je: 

 • správne stravovanie,
 • cvičenie, 
 • pohyb na čerstvom vzduchu,
 • kvalitný spánok,
 • emocionálna pohoda, 
 • mentálna zameranosť,
 • rozvoj vlastnej spirituality v kontexte vlastných hodnôt, vášní, talentov a potenciálu.

Bez zdravého životného štýlu  sú všetky predošlé kompetencie
iba akýmsi teoretickým základom.

Kde a ako začať pracovať na vlastnej reziliencii?

Výrok antického filozofa Aristotela: „Stávame sa tým, čo opakovane robíme“ je ako šitý na mieru reziliencii. Každý na nej môže cielene pracovať a zlepšovať  jednotlivé kompetencie prostredníctvom osvojenia si žiaducich návykov a ich pravidelného praktizovania. Základnou podmienkou efektívnej práce na tomto sebarozvoji je proaktívny prístup. Hoci je práca na reziliencii celoživotný proces, už prvá zmena návykov prináša okamžité výsledky.