Čo je reziliencia a jej 7 kompetencií

Reziliencia je kľúč k vašej transformácii na profesionálne aj súkromne úspešného a vnútorne vyrovnaného výkonného človeka. Nie je to však klasický „work-life balance“ prístup. Je to koncept. 

Budíček, ranná hygiena, raňajky, cesta do práce, práca, práca, práca, cesta domov, pár hodín času pred spánkom a opäť odznova. Popritom kopec stresu z neočakávaných situácií, ktoré musíte urgentne riešiť.  Pozná to každý, kto pracuje naplno a zodpovedne, teda presne tak, ako vy. A každý, kto nechce, aby ho tento kolotoč pohltil, hľadá spôsoby udržania rovnováhy medzi osobnými hodnotami a pracovnými povinnosťami. Riešením je reziliencia.

Čo je reziliencia?

Jednoznačná definícia pojmu reziliencia neexistuje. Zjednodušene povedané ide o schopnosť žiť šťastný a zmysluplný život v súlade s vlastnými osobnými hodnotami, osobným potenciálom a túžbami.
Koncept reziliencie úzko súvisí s organizačnou etikou. Pri budovaní našej reziliencie je dosahovanie cieľov rovnako dôležité ako spôsob, akým tieto ciele dosahujeme. Práve tu zohráva nezastupiteľnú úlohu etika jednotlivca alebo etika organizácie.

V jej podstate sa ukrývajú naše morálne hodnoty,
ktoré nás vedome a nevedome ovplyvňujú pri našich rozhodnutiach.

7 kľúčových kompetencií rezilencie

Keď sa rozhodneme konať kongruentne, teda v súlade s našimi hodnotami, sme šťastní a vyrovnaní. Ak  to ale nedokážeme a podľahneme externým tlakom, výsledkom je konflikt hodnôt, ktorý z dlhodobého hľadiska zákonite vedie k znechuteniu, frustrácii a k zdravotným problémom.
Reziliencia zdôrazňuje, že problémy, výzvy a stres sú prirodzenou súčasťou našich životov a jedinou istotou je zmena.  Preto je nevyhnutné naučiť sa zvládať nepriaznivé okolnosti a vedome sa snažiť vybudovať vo svojom vnútri „pevnosť“, ktorá by mala stáť na našich pevných morálnych zásadách – osobných hodnotách. Takýto základ nám umožní nasledovať naše vízie a dosahovať naše ciele prostredníctvom kongruentného konania.

Sebauvedomenie

Reziliencia je holistický koncept, vníma človeka ako celok. Preto je jednou z jej najdôležitejších kompetencií sebauvedomenie – byť si vedomý:

 • vlastnej hodnoty
 • osobných vízií
 • svojho poslania
 • súkromných a pracovných cieľov

V kontexte sebauvedomenia zohrávajú podstatnú úlohu osobné hodnoty ako zdroj osobnej identity a integrity. K nim sa pripája aj naša osobná vízia o zmysluplnom živote v pracovnej i súkromnej oblasti.
Ak chceme byť vyrovnanejší a šťastnejší, musíme presne vedieť kam smerujeme a čo chceme dosiahnuť. Naše osobné hodnoty nám slúžia ako kompas, ktorý nám pomáha sústrediť sa na to, čo je skutočne dôležité.

Spokojnosť v práci sa prejaví na spokojnosti doma
a tá sa zas prejaví na pracovnom výkone.

Sebaregulácia a vyrovnanosť

Sebaregulácia vypovedá o našej schopnosti regulovať emócie a zručnosti kontrolovať impulzívnosť, čiže pudové reakcie. Byť vyrovnaným znamená zvládať každodenné maličkosti a ušetriť si energiu na riešenie podstatných problémov.
Predstavte si situáciu, keď vám šéf povie: „Potrebujem sa s vami rozprávať. Príďte do mojej kancelárie o pol hodinu.“ Hoci je jeho vyjadrenie neutrálne, väčšina ľudí myslí hneď na niečo negatívne a spúšťa v sebe stresové reakcie. V správnom zhodnotení okolností im totiž bráni neschopnosť zvládať emocionálne vypäté situácie a teda nedokážu náležite zhodnotiť situáciu a následne prijať správne rozhodnutie. 

Sebaregulácia pomáha správne interpretovať náročné situácie,
 čím sa voči nim stávame odolnejšími a tak profesionálnejšími.

Mentálna flexibilita

Schopnosť kauzálnej analýzy je zároveň aj skúškou schopnosti kongruentne konať. Ide o kompetenciu, rozvíjajúcu schopnosť kreatívne a inovatívne riešiť problémy s ohľadom na presnú interpretáciu danej situácie.
Koncept reziliencie ponúka praktické techniky na tréning kritického myslenia úzko prepojeného  s kreativitou a dnes už nevyhnutným inovatívnym prístupom. Kritické myslenie je jedna z najdôležitejších manažérskych kompetencií, ktorá sa žiaľ u nás v školách vedome a cielene nerozvíja. Úspešní manažéri a lídri si však uvedomujú potrebu takéhoto myslenia, ktoré im umožňuje objektívne zhodnotiť aj emocionálne vyhrotené situácie.

Doplňte svoju kreativitu a inovatívne zmýšľanie o schopnosť kritického myslenia a vyhrali ste.

Empatia a spolupráca

My ľudia nie sme čisto racionálne bytosti. Sme predovšetkým spoločenské tvory, disponujúce obrovskou silou emocionality. Ak chceme dosiahnuť skutočne niečo hodnotné, musíme sa spojiť s podobne zmýšľajúcimi ľuďmi. Aby sme dokázali naplno využiť obrovský potenciál networkingu a spolupráce, nie je dôležité zapojiť veľké množstvo ľudí, ale hlavne vytvoriť emocionálnu podporu a prepojenie. Dávajte preto aj vy ľuďom jasne najavo, že vám na nich skutočne záleží a dokážete ich aktívne počúvať. Základom dobrej empatie je totiž práve empatické počúvanie. 

Súčasťou networkingu musia byť pozitívne emócie. Silné väzby robia silnú sieť.

Optimizmus a proaktivita

Zakladateľ reziliencie a otec pozitívnej psychológie Martin Seligman považuje význam realistického optimizmu za kľúčový. Podľa neho najväčší zdroj realistického optimizmu spočíva v našej schopnosti uvedomiť si za čo všetko môžeme byť vďační.
Technika vďačnosti je v reziliencii jednou z najsilnejších a vy si ju môžete jednoducho vyskúšať. Zamyslite sa nad situáciami, udalosťami, stretnutiami, za ktoré ste boli v krátkom predchádzajúcom období vďační a spíšte si ich na papier. Opäť si ich prečítajte a pokúste sa v maximálnej možnej miere precítiť túto situáciu všetkými svojim zmyslami. Cítite ten úžasný pocit? Podľa Seligmana je práve tento pocit návykovým.
Realizujte takéto krátke zamyslenia pravidelne, ideálne na sklonku dňa a budujte si tak realistický optimizmus ako spôsob myslenia a hodnotenia reality. Zdroj optimizmu však nehľadajte iba v externom prostredí, motivačných citátoch či knihách, ale hlavne vo vlastnom vnútri a v situáciách za ktoré reálne môžete byť v živote vďační.    

Každý deň dáva príležitosti byť vďačným.

Vytrvalosť a húževnatosť 

Uznávaná psychologička Angela Duckworth ako kľúč k úspechu označuje vzťah medzi vášňou a schopnosťou vytrvať v jej realizovaní (anglicky „grit“). Rovnako to videl aj Albert Einstein. On sám tvrdil, že jeho úspech nespočíval v tom, že bol múdrejší ako ostatní, ale v tom, že sa s problémom dokázal zaoberať dlhšie, hľadal nové, neštandardné prístupy, bol inovatívny a húževnatý.
Veľmi dôležitou súčasťou rozvoja húževnatosti je realistický optimizmus. To znamená veriť v úspech, ale zároveň si byť vedomý, že bez vytrvalosti, usilovnosti  a húževnatosti to nepôjde. Málokedy sa nám podarí uspieť na prvýkrát. Z chýb sa však musíme vedieť poučiť a pozerať sa na ne ako na „learning experience“.

Predikciou úspechu nie je v skutočnosti talent ,
ale skôr schopnosť vytrvať a húževnato pracovať.

Zdravý životný štýl

Zdravá duša a telo poskytujú základný predpoklad pre rozvoj vašej reziliencie. Dnes už nikto nespochybňuje dôležitosť potreby venovať cielenú pozornosť správnym návykom, ktoré prispievajú k rozvoju zdravia. Súčasťou zdravého životného štýlu je: 

 • správne stravovanie,
 • cvičenie, 
 • pohyb na čerstvom vzduchu,
 • kvalitný spánok,
 • emocionálna pohoda, 
 • mentálna zameranosť,
 • rozvoj vlastnej spirituality v kontexte vlastných hodnôt, vášní, talentov a potenciálu.

Bez zdravého životného štýlu  sú všetky predošlé kompetencie
iba akýmsi teoretickým základom.

Kde a ako začať pracovať na vlastnej reziliencii?

Výrok antického filozofa Aristotela: „Stávame sa tým, čo opakovane robíme“ je ako šitý na mieru reziliencii. Každý na nej môže cielene pracovať a zlepšovať  jednotlivé kompetencie prostredníctvom osvojenia si žiaducich návykov a ich pravidelného praktizovania. Základnou podmienkou efektívnej práce na tomto sebarozvoji je proaktívny prístup. Hoci je práca na reziliencii celoživotný proces, už prvá zmena návykov prináša okamžité výsledky.

Viac o rozvoji tímovej i osobnej reziliencie sa môžete dozvedieť aj vďaka našim rozvojovým programom reziliencie.