„Vtedy, keď nedokážeme zmeniť situáciu,
stojíme pred výzvou zmeniť seba.“

Viktor Frankl

Organizačná reziliencia

Takmer všetky  organizácie (ziskové, neziskové, vládne, mimovládne, …), dnes stoja pred obrovskou výzvou, adaptovať sa na neustále meniacu situáciu. Ich jedinou istotou je zmena.

Organizácie, ktoré denno-denne fungujú v rýchlo sa meniacom prostredí – napr. zdravotnícke tímy, záchranárske tímy, vojenské komandá a pod., vedia, že na takéto situácie sa musia vycvičiť. Je dokonca ich morálnou povinnosťou a zodpovednosťou, pripravovať sa na náročné a neočakávané udalosti už v časoch, kedy takýmto výzvam nemusia reálne čeliť. Vedome pravidelne trénujú a osvojujú si žiadúce návyky, zručnosti a techniky, ktoré významne prispievajú k optimalizácii ich výkonu aj v záťažových situáciách.

Mnohé firmy už aj v minulosti pracovali na optimalizácii výkonu svojich zamestnancov práve cez tréning tzv. organizačných rutín. Tieto rutiny im pomáhajú automatizovať mnohé procesy a činnosti s cieľom, aby zamestnanci optimalizovali výdaj svojej energie a venovali ju predovšetkým takým aktivitám, ktoré si vyžadujú ich plnú pozornosť a mentálnu pružnosť.

Všetky tieto organizácie, ktoré dokážu efektívne pracovať aj v rýchlo sa meniacom prostredí plnom stresorov, majú jednu spoločnú premennú. MAJÚ JASNE DEFINOVANÚ SVOJU FIREMNÚ FILOZOFIU: SVOJE POSLANIE, teda ÚČEL ich fungovania ako aj jasne definované ORGANIZAČNÉ HODNOTY, VÍZIU a CIELE. Práve organizačné hodnoty, vízie, ciele a jasne definovaný účel, tvoria hlavnú podstatu kľúčovej kompetencie reziliencie, SEBAUVEDOMENIA, ktorá je veľmi dôležitá nielen na individuálnej úrovni, ale aj organizačnej.

“Sme tým, čo robíme opakovane. Dokonalosť teda nie je čin, ale zvyk.”

Aristoteles

Čo je to organizačná reziliencia?

Organizačná reziliencia predstavuje stratégiu, pomocou ktorej organizácie:

– optimalizujú svoj výkon,

– optimalizujú výkon svojich zamestnancov,

– zvládajú záťažové situácie,

– lepšie zvládajú adaptáciu na zmenu,

– efektívnejšie dosahujú vytýčené ciele,

– podporujú dobrý život všetkých záujmových skupín.

Piliere organizačnej reziliencie

Zámer akejkoľvek organizácie, vedome vytvoriť stratégiu organizačnej reziliencie, musí byť postavený na jasne zadefinovanom účele existencie danej organizácie a na jej organizačných hodnotách. Hlavnými piliermi budovania organizačnej reziliencie sú:

– Leadership & stratégia

– Individuálna reziliencia

– Organizačná kultúra

Model reziliencie

Tento model definuje 7 kľúčových, merateľných kompetencií reziliencie, ktoré determinujú RQ (resilient quotient) Vašich zamestnancov. Je dôležité vedome posilňovať rezilienciu všetkých zamestnancov. Viac informácií k vysvetleniu významu jednotlivých kompetencií nájdete tu.