VŠETCI POTREBUJEME REZILIENCIU!

(Karen Reivich, Andrew Shatté)

Reziliencia je naša schopnosť:

zvládať záťažové situácie

efektívneho energy-manažmentu

podávať optimálny výkon

konať v súlade so svojimi hodnotami

dosahovať vytýčené ciele

REZILIENCIA je merateľná ( rezilientný kvocient „RQ“), môžeme ju vedome rozvíjať prostredníctvom osvojovania mikro-rezilientných návykov.

„Stávame sa tým, čo opakovane robíme.“ (Aristoteles)

PhDr. Zuzana Čmelíková, PhD.

Reziliencia sa pre ňu stala životný štýl. Rada testuje čo s ňou robí osvojovanie mikro-rezilientných návykov, ktoré podporujú jej energy-management a to tak v osobnom ako i pracovnom živote. Je mamou dvoch detí Janíka a Emky. Moderný koncept reziliencie si napevno ukotvila vo vytváraní zmysluplných vzťahov ako aj vo výchove detí. Kongruentné konanie (reálne žiť v súlade so svojimi osobnými hodnotami) vníma ako srdce reziliencie.

Zuzana má ukončený 3. stupeň vysokoškolského štúdia v odbore humánny manažment. Úspešne absolvovala odborné zahraničné stáže v Belgicku (Boston University v Bruseli) a v U.S.A. na Jepson School of Leadership Studies, University of Richmond v Richmonde a na Darden School of Business, University of Viriginia v Charletosville. Svoje odborné skúsenosti vo firemnom vzdelávaní získala aj prostredníctvom programu Internship v Ukrop’s Super Markets Inc. v Richmonde, Virginia, USA, kde pracovala ako HR špecialistka zameraná na firemné hodnoty.

Od roku 2009 do 2011 pôsobila v Belgicku ako Independent Researcher. Venovala sa štúdiu organizačnej kultúry a leadershipu. Svoje skúsenosti zhrnula do odbornej monografie.

Jej najväčšou vášňou je leadership, etika a reziliencia. Firemnému vzdelávaniu sa venuje takmer 20 rokov. Verí, že vzdelávanie musí byť postavené na správnych hodnotách.

V roku 2017 bola účastníkmi svojich tréningov nominovaná na ocenenie „Lektor roka 2017“. V rámci tejto súťaže bola finalistkou. V roku 2019 sa stala medzinárodne certifikovanou trénerkou persolog® na zvyšovanie osobnej výkonnosti, organizačnej výkonnosti a zefektívňovanie komunikácie a tímovej práce.

„Našou úlohou je vedieť včas rozpoznať, čo je pre nás skutočne dôležité a zmysluplné. Som presvedčená, že dôležité nie sú len naše ciele, ale aj spôsob, akým ich dosahujeme. Odvaha žiť v súlade so svojimi morálnymi hodnotami je srdcom našej reziliencie.“

Mgr. Luboš Jagelek

Nadšenec moderného konceptu reziliencie, zdravého životného štýlu.

Po štúdiu prírodných vied zakotvil na viac než dvadsať rokov v obchode. Pôsobil v retailových reťazcoch Carrefour a Jednota, no hlavné kariérne pôsobenie sa viaže s veľkoobchodnou spoločnosťou METRO, kde začínal na pozícii vedúceho obchodného tímu a viac ako 11 rokov zastával pozíciu riaditeľa prevádzok v Bratislave a vo Zvolene.

S tímami 200 – 450 zamestnancov pracoval vo svojej pozícii nielen na bežnej operatíve obchodu, bol zodpovedný za výsledky tímu distribúcie tovaru, spolupracoval takisto na projektoch zákazníckych stratégií, vzdelávacích programov pre zamestnancov,  marketingu.

Získané vedomosti a skúsenosti dopĺňa štúdiom kníh o manažmente, leadershipe, takisto z oblastí psychológie, biológie človeka, zdravého životného štýlu a  objavovaním techník reziliencie.

„ Základným pilierom reziliencie je zdravie. Zdravý životný štýl – štúdium odbornej literatúry, neustále vzdelávanie sa, experimentovanie a zdieľanie poznatkov je moja vášeň, hobby. Dôležité je denné praktizovanie malých :mikro-rezilientných návykov prospešných pre naše zdravie, našu rezilienciu.”

ČO POVEDALI O REZILIENCII

Reziliencia je schopnosť byť víťazom, v súkromnom aj pracovnom živote. Je to vytrvalá práca na tom, čo nám dáva zmysel a posúva nás vpred.

Anastasia Kuzmina – naša najúspešnejšia olympionička

Reziliencia je naša schopnosť nikdy sa nevzdať v našom záväzku k vlastnému i spoločenskému rozvoju a to i napriek rizikám, tlakom a problémom.

Leo Fernando Castelhano Bruno – Profesor, Fundação Dom Cabral, Brazília, odborník na „Situational leadership“.

Reziliencia je kľúčom k udržateľne morálnemu leadershipu.

Sandra Peart – Dekanka, Jepson School of Leadership Studies, University of Richmond, USA

Reziliencia je naša schopnosť byť fyzicky, mentálne a emocionálne pevný i napriek dlhodobej neprianzi. Je to naša schopnosť vybudovať si vnútornú odolnosť a zameranosť na dosahovanie cieľov a to i napriek nepriaznivým okolnostiam.

Bobby Ukrop – Prezident a CEO spoločnosti

Reziliencia je to čo nám dodá silu a odvahu keď už nevládzeme a umožní nám „vrátiť sa späť“ na našu cestu za dosiahnutím dobrého a šťastného života.

Joanne B. Ciulla – Profesorka, Department of Management and Global Business, Riaditeľka, Institute for Ethical Leadership, Rutgers Business School-Newark and New Brunswick, USA

Reziliencia je naša schopnosť byť pravdivým sám k sebe, čo znamená plne dôverovať svojim hodnotám – morálne konanie je kľúčom k dosiahnutiu úspechu v profesionálnom živote ako aj k žitiu dobrého a zmyslom naplneného života.

Laszlo Zsolnai – Prezident, European SPES Institute, Leuven, Belgicko, Profesor a riaditeľ Business Ethics Center, Corvinus University of Budapest, Maďarsko

Zdroj reziliencie je v etike – tá je tiež základom pre morálne hodnoty.

Iwona Kuraszko – autorka programu „Feamale Leaders for Change“, Karolinska Institute, Švédsko

Články

Potrebujeme trochu nepohody – Horméza

Kľúčovými pre naše zdravie sú napríklad:  odpovedajúca spánková hygiena, kvalitný stres manažment, zdravá výživa, primeraná a pravidelná …

“Čo nás nezabije, to nás posilní.”

Čo nás nezabije, to nás posilní.“ Známy citát F. Nietzsche – ho trefne vystihuje princíp hormézy, kedy pravidelnému, postupnému vystavovaniu sa str…

Efektívne pracujme s našim “prepínačom” …pre zdravie

Biológia, hlavne biológia človeka, ma fascinuje viac ako keď som ju na výške študoval 😊 Je úžasné ako sa vedcom darí viac rozumieť „bunkovej alchým…