Leadership a reziliencia: 7 znakov rezilientného lídra

Každý deň realizujeme veľké množstvo rozhodnutí a dostávame sa do situácií, pri ktorých nie je ľahké nachádzať tie najsprávnejšie riešenia. Leadership a reziliencia sú v tomto nápomocní ako lídrom, tak aj organizáciám.

Nové milénium so sebou prinieslo veľké množstvo výziev, ktoré nemajú čisto ekonomický, právny alebo psychologický charakter. Môžeme s istotou povedať, že väčšina týchto dilem v sebe nesie aj morálnu dimenziu. V posledných dvoch desaťročiach sme svedkami nielen ekonomických či politických, ale aj morálnych zlyhaní organizácií, v dôsledku čoho sa verejnosť čoraz viac zaujíma o kritické hodnotenie tých praktík, ktoré majú v organizáciách priamy vplyv nielen na zamestnancov, ale aj na ich vonkajšie prostredie, ich environment a spoločnosť ako celok. 

Žijeme v dobe, v ktorej si musíme uvedomiť, že  podceňovanie sociálnych a etických problémov môže organizáciám spôsobiť poškodenie ich dobrého mena a viesť až k ich úpadku. Práve preto by sme si mali uvedomiť, že ak nám záleží na tom, aby naše organizácie skutočne fungovali a dosahovali svoje vytýčené spoločenské a ekonomické ciele, musí ich leadership prejsť istými zmenami. Tie zmeny by sa mali udiať na dvoch základných úrovniach: 

  1. Individuálna úroveň manažérov s cieľom posunúť sa na úroveň skutočných lídrov. Práve táto oblasť si vyžaduje vedome venovať cielenú pozornosť budovaniu osobnej reziliencie lídrov. 
  2. Budovanie organizačnej reziliencie s cieľom vytvárať žiaducu firemnú kultúru, ktorá bude podporovať budovanie dobrého mena organizácie a zároveň aj vytvárať vnútroorganizačnú klímu, podporujúcu angažovanosť všetkých zamestnancov.  

Rezilientným lídrom sa môže stať každý, kto chce na sebe pracovať.

Leadership a jeho chápanie

Odborníci, ktorí sa zaoberajú skúmaním problematiky leadershipu sa zhodli na tom, že podať presnú definíciu, ktorá by bola platná globálne je nemožné. Držiteľ Pulitzerovej ceny za prácu „Leadership“ James MacGregor Burns povedal: „Kríza vo vedení ľudí dnes spočíva v priemernosti alebo aj bezohľadnosti veľkého počtu mužov a žien, ktorí sú pri moci.“ Priemernosť podľa neho spočíva v osobnej rovine. Podľa Burnsa vieme len veľmi málo o tom, čo skutočný leadership vlastne znamená. Nedarí sa nám uchopiť podstatu tohto pojmu, ktorý je taký dôležitý pri úspešnom fungovaní moderných organizácií.
Vo svojom diele si Burns kladie otázky:  Je leadership o inšpirácii? O stanovovaní cieľov? O dosahovaní cieľov? Je líder ten, kto formuluje hodnoty? Uspokojuje líder potreby svojich nasledovateľov? Leadership je podľa Burnsa jedným z najsledovanejších, no zároveň aj najmenej chápaných fenoménov. 

Leadership je o vzťahu. Táto charakteristika je zakódovaná už v samotnom pojme leaderSHIP.  Táto jednoduchá pomôcka nám umožní vizualizovať to,  čo je pre dobrý leadership úplný základ – vzťah lídra so sebou samým.

Aké sú znaky rezilientného lídra?

Rezilientní lídri sú autentickí a dokážu žiť svoj život v súlade so svojimi osobnými a pracovnými hodnotami. Ich konanie je eticky kongruentné – to znamená, že majú odvahu rozhodovať sa na základe svojich hodnôt, ktoré im zároveň slúžia ako morálny kompas.  Teda nezaujíma ich len samotné dosiahnutie cieľa, ale aj spôsob, resp. morálna kvalita prostriedkov, prostredníctvom ktorých sa tieto ciele dosahujú. Byť rezilientným lídrom znamená zvládať každodenné výzvy s nadhľadom. Čo charakterizuje rezilientných lídrov?

1.Pravidelne venujú čas sebe samému

Sú si vedomí, že ak budú vo fyzickej, emocionálnej, spirituálnej a mentálnej pohode, budú mať viac energie na zvládanie záťažových situácií, stresu a neočakávaných prekážok. 

2.Sú schopní sebaregulácie

Dokážu regulovať svoje emócie a majú rozvinutú zručnosť  kontrolovať pudové reakcie, teda impulzívnosť. Práve neschopnosť manažéra zvládať emocionálne vypäté situácie mu bráni správne zhodnotiť situáciu a rozhodnúť sa tým správnym spôsobom. Bráni mu robiť správne veci, čo je jedným z najdôležitejších vymedzení dobrého leadershipu. Sebaregulácia v zmysle vyrovnanosti lídrom pomáha správne interpretovať náročné situácie, čím sa stávajú odolnejší a vyrovnanejší.

3.Vedome pracujú na svojej mentálnej flexibilite

Myseľ každého človeka je okrem svojej geniality plná nástrah – predsudkov, hallo efektov, generalizovaní, domýšľania… Všetky „pasce našej mysle“ dokážeme dostať pod kontrolu práve vďaka cielenému rozvoju mentálnej flexibility, ktorá má vo svojej podstate dve dôležité oblasti. Prvou je schopnosť lídra kriticky myslieť – teda zručnosť jeho kauzálnej analýzy a druhou  je schopnosť lídra kongruentne konať. Môžeme teda povedať, že pri mentálnej flexibilite ide hlavne o prepojenie analytického myslenia a srdca. 

4.Dokážu ľudí nadchnúť, pravidelne oceňovať, sú vizionári, dobrí komunikátori, schopní spájať zdanlivo nespojiteľné

Rezilientní lídri sú si plne vedomý toho, že empatia a spolupráca sú kvalitné základy dobrých vzťahov na všetkých úrovniach. Prostredníctvom rozvinutia zručnosti empatickej komunikácie dokážu lepšie porozumieť potrebám, očakávaniam a túžbam svojich nasledovateľov, pochopiť ich motívy konania, zosúladiť ich s ich vlastnými zámermi a cieľmi a tým vytvoriť pevný základ pre spoluprácu, založenú na dôvere a vzájomnom porozumení. Zameriavajú sa na to, aby sa mohli učiť od tých najlepších. Sú členmi rôznych záujmových a odborných inštitúcií, ktoré ich inšpirujú, posilňujú ich záujem a profesionalitu v danej oblasti.

Skutočne dobrí rezilientní lídri kladú osobitný dôraz na morálku.

5.Sú realistickí optimisti.

Optimisticky zmýšľajúcim ľuďom sa žije ľahšie, sú zdravší, majú lepšie vzťahy a dokážu sa viac tešiť zo života. V kontexte rozvoja reziliencie lídrov však máme na mysli realistický optimizmus – teda byť si vedomý reálnych limitov, obmedzení, možných prekážok, problémov a výziev, s ktorými sa bude treba vysporiadať. Napriek tomu veria, že prostredníctvom svojej húževnatosti, cieľavedomosti, spolupráce a povzbudzovania dosiahnu svoje vízie.  Uvedomujú si, že proaktivita je základ úspechu. Sú inovatívni a neboja sa iniciovať zmeny, ktorá môžu so sebou priniesť aj prirodzenú vlnu počiatočného odporu.  Rezilientní lídri sú plne stotožnení so svojim poslaním a vedia, prečo sú tieto z meny potrebné

6.Doťahujú veci do úspešného konca

Vedia presne identifikovať, čo je pre nich dôležité, čo má pre nich skutočný význam a tomu venujú svoju energiu. Uvedomujú si, že vášeň pre to, čo robia, nie je všetko, no bez nej to jednoducho nejde. Vedia dobíjať svoje baterky, poznajú skutočný zmysel svojho úsilia a to im spätne dodáva silu a energiu pokračovať aj po viacerých neúspešných pokusoch.

7.V zdravom tele zdravý duch! 

Rezilientní lídri sú majstrami zdravého životného štýlu. Uvedomujú si, že ak sa chcú cítiť dobre a mať dostatok energie, musia sa starať o svoju fyzickú, emocionálnu, mentálnu aj spirituálnu kondíciu.

Ako začať pracovať na svojej osobnej reziliencii?

Základom je uvedomiť si skutočnosť, že reziliencia sa dá prostredníctvom cieleného úsilia rozvíjať. Dôležité je vedieť merať progres. Práve z toho dôvodu je nevyhnutné  poznať svoj východiskový stav úrovne vlastnej reziliencie. Za týmto účelom je navrhnutý diagnostický nástroj, prostredníctvom ktorého vám dokážeme podať reálnu spätnú väzbu k jednotlivým kľúčovým kompetenciám reziliencie, na ktorých je nevyhnutné vedome pracovať:

  • sebauvedomenie, 
  • sebaregulácia, 
  • mentálne flexibilita, 
  • sociálne vzťahy a empatia, 
  • realistický optimizmus, 
  • vytrvalosť a húževnatosť, 
  • zdravý životný štýl.